З В І Т

завідувача дошкільним навчальним закладом

(ясла-садком) № 22 «Світанок»

Возної Романи Зіновіївни

ЗВІТ завідувача Дошкільного навчального закладу №22 за 2018-2019 навчальний рік Возної Романи Зіновіївни перед педагогічним колективом та громадськістю 27.06.2019року

Даний звіт зроблений на підставі наказу МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ № 178 від 23 березня 2005 р. та «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Порядок денний:

1. Звіт завідувача ДНЗ №22 « Про роботу керівника дошкільного навчального закладу №22 «Світанок» у 2018/2019 навчальному році»:

1.1. Звіт завідувача ДНЗ Возної Р.З.

1.2. Відповіді завідувача ДНЗ на запитання.

1.3. Обговорення звіту завідувача ДНЗ.

1.4. Таємне голосування.

1.5. Прийняття рішення загальних зборів

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Дошкільний навчальний закладу №22 «Світанок» м. Івано-Франківська розпочав функціонування у 1973 році. Сьогодні – це сучасний заклад освіти, пріоритетними завданнями діяльності якого є:

– забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;

– забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та готовності до шкільного навчання;

– надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання дитини;

– взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей;

– проведення інклюзивного навчання, інноваційної діяльності.

Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.
Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

– музична зала;

– методичний кабінет;

– медичний кабінет та ізолятор;

– прогулянкові майданчики для кожної вікової групи, 

– спортивна зала.

2. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

За проектною потужністю дошкільний навчальний заклад розраховано на 210 місць для дітей від 2 до 6 років. У цьому році заклад відвідувала 336дітей, в тому числі дітей раннього віку – 60 , дошкільного віку -276, хлопчиків –150 , дівчаток-186 . Групи комплектуються переважно у червні – серпні.
У 2018 році в порівнянні з 2017 роком кількість вихованців ДНЗ збільшилось на 2 чоловік. Зросла наповнюваність груп дітей раннього віку, зменшилась – дошкільного віку.


У 2018-2019 навчальному році укомплектовано 11вікових груп:

– груп ясельного віку – 2,

– груп дошкільного віку – 9.

Заклад працює за 5-денним режимом роботи: 

7 груп – з  10,5 годинним перебуванням дітей, 4 групи – з подовженим робочим днем – 12 годин.

3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Колектив ДНЗ складається з 56 чоловік, з них – 28 педагогічних працівників, 1 медичний працівник та 27 чоловік обслуговуючого персоналу.
Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують кваліфіковані спеціалісти: завідувач та вихователь-методист, музичні керівники, інструктор з фізкультури, практичний психолог та 21 вихователь.

Освітній рівень педагогів:

повна вища освіта- 24 педагогів, що становить – 86%;

неповна вища-4 педагогів – 14%

Стаж роботи педагогічних працівників:

До 3 років – 2 педагоги, що становить 8%

від 3 – до 10 років – 7 педагогів – 25%

від 10 до 20 років – 6 педагогів – 21%

від 20 до 30 років – 7 педагогів –25 %

більше 30 років – 6 педагогів – 21%

Кваліфікаційний рівень педагогів:

7 педагогів – спеціалісти, що становить – 25%

6 педагогів – спеціалісти «вищої категорії» –21%

2 педагоги – спеціалісти «І категорії» –8%

9 педагогів – спеціалісти «ІІ категорії» –32%

4 педагоги – встановлено тарифний розряд – 14%

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного  професійного зростання. В цьому році підвищили свою  кваліфікацію при ОІППО – 4 педагогів.

У поточному році проатестовано 6 педагогів. За результатами атестації

Присвоєно

– кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»

Козак М.М., вихователю;

кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»

Злотніцькій Ю.О., вихователю;

Кісилейчук Г.В., вихователю;

Псюк М.М., вихователю;

Храбатин У.В., вихователю.

– відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

Цуркан Л.М., вихователь.

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

– Конституція України

– Закон України «Про освіту»

– Закон України «Про дошкільну освіту»

Указ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»,

– Закон України «Про охорону дитинства» №2402-ІІІ від 26.04.2001

– Положення про дошкільний навчальний заклад. Постанова КМУ №305 від 12.03.2003

– Конвенція ООН про права дитини

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641),

– Типове положення про атестацію педагогічних працівників України,із Змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08. 2013р. №1135

– Інструктивно-методичні рекомендації «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році». Лист МОН України №1/9-386 від 13.06.2018

– «Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок». Наказ МОНУ №509 від 11.09.2002

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234),

Гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446),

– Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545

А також, відповідно до власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи дошкільного навчального закладу №22, Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом на 2016-2921рр.

5. ЧИННІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЗА ЯКИМИ БУДУЄТЬСЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ДНЗ №22:

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Освітній процес організовується на основі Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція),2012р.

Програма «Українське дошкілля» авт. О.Білан, яка спрямована на цілісний, збалансований розвиток дитини  реалізується у інваріантній складовій Базового компоненту.
Окрім базової
програми, у дошкільному навчальному закладі впроваджуються парціальні програми, за якими реалізуються освітні завдання варіативної складової Базового компоненту: «Дитяча хореографія» А.С.Шевчук, «Англійська мова для дітей дошкільного віку» І.А.Кулікова, Т.М.Шкваріна.
Парціальні програми розширюють та поглиблюють можливості розвитку особистості дитини та реалізують пріоритетні напрямки у діяльності дошкільного навчального закладу.

У квітні 2019року було обстежено 84 дитини. Встановлено такий рівень готовності дітей до школи:

Високий –12 діт. -14%,

Вище середнього – 52 дит. -62%,
середній –16 діт. – 19%,

Нижче середнього – 3дит. – 4%,
низький – 1 дит. – 1%

Велика увага у роботі закладу приділялася  наступності дошкільної  та початкової освіти. Тісно співпрацюємо з ЗШ №1,13,17 .

Дякую за персональний внесок в підготовці дітей до школи вихователів Цуркан Л.М., Балаш .М., Височан Г.В., Кісилейчук Г.В., Псюк М.М., Шуляр М.Є.

Вжиті завідувачем заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення напрямків освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких – особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій в освітній процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом.

Протягом 2018-2019 навчального року в закладі регулярно проводились семінари-практикуми, майстер-класи.

Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні.

Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки педагогів.

6. СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі у заходах різного рівня.

Впродовж 2018-2019 навчального року педагогічний колектив брав участь у:

– Благодійній акції «Святий Миколай іде до дітей»;


– Соціальному проекті Івано-Франківської міської ради «Подаруй лікарні книгу» (отримали подяку);

– Медіачеленджі, присвяченому 205-річниці від дня народження Т.Шевченка;

– Загальноміській освітянській мистецькій акції «Великодній дарунок місту»;

– Загальноміському конкурсі малюнків «Юні художники Івано-Франківська».

7. РОБОТА МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

На високому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснює сестра медична старша Стратіла Лілія Анатоліївна. Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо – профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.

Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей: групи раннього віку – 1 раз у місяць, дошкільні групи – 1 раз у квартал. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на місяць. Раз на рік проводяться обстеження дітей на ентеробіоз.

Контроль за своєчасним проведенням щеплень ведеться також сестрою медичною, проводиться відповідна агітаційна робота щодо проведення щеплень серед батьків.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із сестрою медичною по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізичного виховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на  свіжому повітрі.

Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ДНЗ.

Під особливим контролем температурний режим приміщень. В зимовий період температурний режим дотримується постійно.

Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний, проводиться обстеження в баклабораторії.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ДНЗ

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку держсанепідемслужби.

Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», N 202/165, 26.02.2013, Наказу  «Про затвердження змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ,  відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється сестрою медичною в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби – корекція харчування.

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

Сестра медична старша веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку та своєчасність проходження медоглядів працівниками закладу.

Харчування для дітей раннього віку становить  – 25.00/16.00-сплачують батьки; дошкільні – 30.00/20.00- сплачують батьки.

Питанню якісного харчування постійно приділяється особлива увага. В ДНЗ організований контроль за якістю продуктів харчування, що надходять. Прийом продуктів від постачальників, аналіз стану проводиться обов’язково в присутності сестри медичної.

Харчування в ДНЗ наближене до раціонального і здійснюється відповідно до примірного двотижневого меню, яке складено на зимовий, весняний, літній та осінній періоди року, проводиться аналіз вартості харчування однієї дитини в день та виконання норм харчування.

Протягом 2018р. старша медична сестра Стратіла Л.А. вела щомісячний контроль за організацією роботи харчоблоку, організацією харчування дітей. Середній показник виконання норм харчування за 2018р. – 68,4%. Слід зазначити, що минулого року показник виконання був 65%. Це свідчить про зростання якості харчування.

У 2018 році перевищена норма з круп — 107,1%. На 92,6% виконано норму з цукру, на 91,1% -з масла, на 90,3 % – сиру кисломолочного. Проте не в повному обсязі виконано норми з інших продуктів харчування, зокрема: мясо – 78,9%, риба – 62,4%, олія – 75,3%, молоко – 69%, яйця – 54%, цукор – 71%, картопля – 89,2%, овочі – 62,9%, хліб – 82,4%. Слід зауважити, що у порівнянні з минулим роком поліпшились показники виконання норм з м’яса, риби, хліба, молока, цукру, погіршились — з яэць, свіжих яблук.

Причиною невиконання норм харчування дітей є відсутність певних категорій продуктів та їх замінників, недофінансування, а також те, що наприкінці весни і на початку літа було заборонено отримувати ранні овочі у зв’язку із збільшеним вмістом нітратів, постійним подорожчанням цін на продукти харчування.

 У закладі харчуються діти пільгових категорій:

безкоштовно:

діти-інваліди – 2

діти воїнів АТО – 8

діти вимушених переселенців – 2

50% від загальної суми:

багатодітні родини -18

Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні.

9. Організація роботи з сім’ями вихованців

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:

– анкетування,

– батьківські збори,

– індивідуальні та групові консультації

– участь у святах

– дні відкритих дверей.

У кожній групі з початком навчального року було оформлено батьківські куточки в яких постійно змінювався інформаційний матеріал. Спільно з батьками практикувалися дні відкритих дверей, батьки постійно мали змогу тримати на контролі харчування дітей, в кожній групі ,кожен день вивішується меню. У цьому році батьки були активними учасниками виховних заходів.

Участь у спільних святах, участь в конкурсах та виставках закладу, днів відкритих дверей сприяла зацікавленості батьків до роботи з їх дітьми у дошкільному закладі. Все це сприяло створенню довірливих взаємовідносин між родинами вихованців та педагогами.

Передбачається участь батьків у ремонті приміщення, і, зважаючи на досвід минулих років, сподіваємось також на Вашу активну участь.

10. Управлінська діяльність завідувача ДНЗ

До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:

– Рада ДНЗ,

– Батьківські комітети груп,

– Профспілковий комітет (голова Совін І.О.)

– Педагогічна рада,

– Загальні збори колективу закладу та батьків

– Піклувальна рада

Протягом 2018-2019 навчального року активно працювала Рада закладу та Піклувальна рада, які організували роботу щодо залучення позабюджетних коштів, вели активну діяльність по залученню батьків до проведення ремонтних робіт.

11. Система роботи щодо соціального захисту дитини

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

– Конституція України;

– Конвенції ООН про права дитини;

– Законом України «Про охорону дитинства»;

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2018 року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ №22. Громадським інспектором Никифорук Н.М. розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, сімей, діти яких потребують соціальної підтримки. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту. Протягом року сім’ям надавались консультації вихователями, вихователем-методистом та сестрою медичною.

Мікроклімат сімей позитивний, неблагополучних та родин, що потребують допомоги, немає.

12. Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні.

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст.19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 року №1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку»,

Членами робочої групи складено списки дітей дошкільного віку на підставі обходу по закріпленим вулицям. Педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей, неохоплених дошкільною освітою.

Дітей 5-ти річного віку— 42: з них відвідують дошкільні заклади міста —40 , що становить 95%, в тому числі 37 дошкільників в ДНЗ № 1 .

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. №1/9 –811 «Про здійснення соціально – педагогічного патронату», інструктивно – методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9- 352, від 04.10.2007 р., № 1/9 – 583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ДНЗ розроблені заходи , які включають:

– соціально−педагогічний патронат сімей, які мають дітей 5−6річного віку, які не відвідують дошкільний заклад;

– роз’яснення нормативних документів та ознайомлення з роботою закладу щодо охоплення дітей дошкільною освітою,

– надані консультації за запитом.

13. Система роботи закладу щодо попередження травматизму

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітнього процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

Педагогами всіх вікових груп були проведені тематичні консультації, проводилася робота з дітьми для формування навичок безпеки життєдіяльності. Для проведення роботи з дітьми з проблем безпеки життєдіяльності, у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна робота з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної навчально-виховної роботи. У батьківських куточках висвітлювалися такі теми: «Ваші діти повноправні громадяни України», «Обов’язки дорослих щодо безпеки і захисту дітей», «Надання першої допомоги при нещасних випадках»

На нарадах при завідувачу ДНЗ постійно розглядались питання щодо попередження дитячого травматизму.

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та сестри медичної.

В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці. Регулярно проводяться інструктажі з техніки безпеки.

Для працівників розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях

Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі можна вважати достатньою.

14. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я працівників.

В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників ДНЗ № 22 , яким надається додаткова відпустка до від 3 до 7 календарних днів окремим категоріям працюючих. Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення згідно діючого законодавства (ст. 57 Закон України «Про освіту»)

В Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ «Заохочення за успіхи у роботі», в якому визначені умови заохочення працівників за сумлінне виконання посадових обов’язків та бездоганну працю (моральне заохочення).

В дошкільному навчальному закладі всі працівники сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, що є невід’ємною складовою успішного управління закладом.

15. ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ ПО ЗВЕРНЕННЮ ГРОМАДЯН.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства в дошкільному навчальному закладі № 22 проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

За вересень – травень 2018-2019 навчального року кількість усних звернень склала 35, із них 23 з метою оформлення дітей у дошкільний заклад і 8 щодо працевлаштування. Порушені питання розглянуті, надані відповіді .

16. Робота по зміцненню матеріально -технічної бази ДНЗ

За 2018-2019 навчальний рік в дошкільному навчальному закладі за допомогою бюджетних коштів, благодійних внесків батьків та спонсорської допомоги була зміцнена матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу. В 2019р. дошкільний заклад і Благодійна організація «Благодійний Фонд «Світанок-ІФ» стали переможцями міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства (проект «Поточний ремонт приміщення музичної зали» – 50 тис. грн.) та Бюджету участі (проект «Ремонт та облаштування спортивної зали» – 100 тис. грн.). Дані проекти будуть реалізовані вподовж липня-серпня 2019р.

За бюджетні кошти придбано:

– Вогнегасники, протипожежне обладнання14712 грн

– Миючі засоби – 9600 грн

– Двері в електрощитову – 9800 грн

– Вікно в гр №1 – 25000грн

За кошти батьків та спонсорів:

1.Килимове покриття (гр. №4) – 4300грн

2.Бойлер (гр.№1) – 3000грн

3.Тюль, світильники (гр.№2) – 6000грн

4.Шафа(гр.№5) – 2500грн

5.Тюль(гр.№5)- 500грн

6. Бойлер (гр.№6) – 3000грн

7. Дитячі меблі «Перукарня» (гр.№6) – 1500грн

8.Порохотяг (гр.№7) -3000грн

9.Світильники (гр.№9) – 1500грн

10.Стіл, стілець (гр.№9) – 730грн

11.Театр куток (гр.№9) – 1200грн

12.Іграшки (гр.№10) – 2000грн

13.Ремонт ігрової кімнати(гр.№11) – 15000грн

За депутатські кошти (Пуйда І.М.)

1.Мотокоса – 5299грн

Кошти Благодійної організації (директор Дубас Я.В.) впродовж 2018-2019н.р. не використовувалися, окрім 200 грн на придбання печатки організації.

Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах та на території закладу, створюють затишок та комфорт для дітей.
Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою досить нові завдання.

Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку.
Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати педагогам закладу, обслуговуючому персоналу, батькам вихованців за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації наших ідей. Ми сподіваємося, що представлений матеріал дозволить вам сьогодні і надалі об’єктивно оцінити діяльність, мене як керівника і діяльність всього нашого дошкільного навчального закладу.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками.

Дякую за увагу!