ЗАТВЕРДЖЕНО                       

сесією Івано-Франківської                      

міської ради                                              

«___» _____________ 2011 року            

ПОГОДЖЕНО                        

Начальник управління освіти і науки    

виконавчого комітету                               

Івано-Франківської міської ради            

__________ Н. Микула                       

«___» ______________ 2011 року 

СТАТУТ

дошкільного навчального закладу

(ясел-садка) № 22 «Світанок»

м. Івано-Франківська

Прийнято загальними             

зборами трудового колективу 

«29» червня 2011 р.                  

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 22 „Світанок” для дітей із загальним розвитком (далі – дошкільний заклад) створено на підставі рішення Х сесії Івано-Франківської міської ради шостого демократичного скликання від 02.06.2011 року

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: 76018, Україна, м. Івано-Фран-ківськ, вул.Довга, 40а, тел. 4-71-38.

1.3. Засновником дошкільного навчального закладу є Івано-Франківська міська рада. Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінан-сування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечен-ня, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, хар-чування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією Украї-ни, законами України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, Положен-ням про дошкільний навчальний заклад (далі Положення), затвердже-ним постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, іденти-фікаційний номер, реєстраційний рахунок (для обліку операцій з вико-нання загального фонду кошторису) та спеціальний реєстраційний ра-хунок (для обліку операцій з виконання спеціального фонду коштори-су). Дошкільний заклад маже вести самостійний баланс.

1.6. Головним завданням дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Дошкільний заклад:

 • задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті до-шкільної освіти;
 • забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;
 • створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навча-ння дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнен-ня здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;
 • формує у дітей гігієнічні навички на основі здорового способу жит-тя, норми безпечної поведінки;
 • сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологіч-ному і фізичному розвитку дітей;
 • здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодіє з сім’єю;
 • є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фі-зіологічних знань про дітей дошкільного віку;
 • дотримується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;
 • здійснює інші повноваження відповідно до статуту дошкільного за-кладу.

1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психі-чного здоров’я дітей; формування їх особистості; розвиток творчих здібностей; забезпечення соціальної адаптації та готовності продов-жувати освіту; надання кваліфікованої допомоги в корекції недоліків розвитку дитини.

1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах і на підставах передбачених чинним законодавством, Поло-женням та даним статутом.

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Зако-ном України „Про дошкільну освіту”;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-тех-нічної бази.

1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1. Заклад розрахований на 240 дітей.

2.2. Групи комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими), сі-мейними (родинними) ознаками.

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку.

2.4. Дошкільний заклад має групи з 10.5-годинним і 12-годинним режимом перебування дітей в дошкільному закладі. Може формувати групи з різним режимом перебування дітей в дошкільному закладі

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить: ранній вік – 15 дітей, дошкіль-ні групи – 20 дітей, різновікові – 15 дітей.

2.6. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно подати:

 • заяву від батьків або осіб, що їх замінюють;

 • копію свідоцтва про народження дитини;

 • медичну картку з висновками медичної комісії про стан здоров’я ди-тини, завірену підписом та печаткою завідуючої дитячої поліклініки;

 • медичну довідку про епідеміологічне оточення;

 • зішкріб на я/глисти;

 • документи про встановлення батьківської плати (при наявності пільг).

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що ви-ключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;

 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців;

 • у разі невідвідування без поважних причин протягом двох тижнів.

2.9. Адміністрація дошкільного закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування не менш як за 10 календарних днів.

2.10. Дошкільний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сімей, діти яких не відвідують дошкільний заклад в закріпленому освітньому окрузі.

2.11. Діти, які перебувають в дошкільному закладі короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у цьому закладі.

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. Дошкільний заклад працює: за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10.5 та 12 годин. Вихідні: субота, неділя, святкові дні.

3.2. Режим роботи дошкільного закладу встановлюються його засновником (власником) відповідно до законодавства України за погодженням з відповідними органами управління освітою та охорони здоров’я.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 01 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і пого-джується з управлінням освіти і науки Івано-Франківського міськ-виконкому. План роботи дошкільного закладу на оздоровчий період погоджується з санітарно-епідеміологічною службою м. Івано-Франківська.

4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і вихо-вання дітей.

4.5. Освітній процес у дошкільному закладі здійснюється за державними програмами.

4.6. Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріори-тетними напрямками: фізкультурно-оздоровчий, художньо-естетичний, музичний, гуманітарний та інші.

4.7. Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні послуги (платні): навчання хореографії, англійської мови, інші послуги.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється торгівель-ними організаціями та підприємствами, згідно санітарних норм.

5.2. У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, прави-льністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів поклада-ється на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

5.4. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у дошкільному закладі у розмірі, що не перевищує 50% від вартості харчування на день.

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється ор-ганом охорони здоров’я на безоплатній основі дитячою міською полі-клінікою.

6.2. До основних обов’язків медичних працівників дошкільного закладу на-лежить:

 • моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвит-ку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
 • організація і проведення медичних оглядів в тому числі поглибле-них, профілактичних, лікувально-оздоровчих, фізіотерапевтичних заходів, оцінка їх ефективності;
 • здійснення контролю за організацією та якістю харчування, викона-ння натуральних та грошових норм, дотримання раціонального ре-жиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження, ру-хового режиму, організацією фізичного виховання, загартування;

 • медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та проти-епідемічного режиму;
 • проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків та працівників дошкільного навчального закладу;
 • здійснення контролю за своєчасним проходженням медичних огля-дів працівників.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактич-них заходів.

VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є:

 • діти дошкільного віку;
 • завідувач, вихователь-методист, вихователі, вчитель-логопед, прак-тичний психолог, інструктор з фізкультури, музичний керівник;

 • помічники вихователів;

 • медичні працівники;
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та мора-льного заохочення: подяка, представлення до нагородження грамотами, знаками „Відмінник освіти України”, грошовою винагородою за сумлі-нну працю і зразкове виконання службових обов’язків.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією Укра-їни, Законом України „Про освіту”, Законом України „Про дошкільну освіту” та іншими нормативно-правовими актами.

Дитина має гарантоване державою право на:

 • безоплатну дошкільну освіту;
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоду її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

 • безоплатне медичне обслуговування;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

 • здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань роз-витку, виховання і навчання своїх дітей;
 • брати участь в покращенні оснащення педагогічного процесу та змі-цненні матеріально-технічної бази закладу, надаючи благодійну до-помогу, допомагати у проведенні ремонту, благоустрою, озеленення;
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних ор-ганах і суді.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, істо-ричних, культурних цінностей українського народу, дбайливе став-лення до довкілля;

 • не порушувати режиму роботи дошкільного закладу;

 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створю-вати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;
 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному за-кладі у встановленому порядку (до 10 числа кожного місяця);

 • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсут-ності або хвороби дитини.

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує резуль-тативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої до-зволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, іншими нор-мативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

 • на вільний вибір педагогічно доцільних програм, форм, методів і за-собів роботи з дітьми;
 • брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нара-дах тощо;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експеримен-тальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодав-ства;
 • об’єднуватись у професійні спілки та бути членама інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;’

 • на захист професійної честі та власної гідності;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • виконувати статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізич-ного та психологічного насильства;
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’яза-них з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
 • виконувати накази та розпорядження керівництва;
 • здійснювати соціально-педагогічний патронат у закріпленому освіт-ньому окрузі;
 • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічних та інших працівників дошкільного закладу призначає на посади та звільняє з посад його завідувач.

7.10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збережен-ня життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з вимогами законодавства.

7.11. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” проходять періодичні безоплатні медичні огляди два рази на рік в поліклініках міста Івано-Франківська.

7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типо-вого положення про атестацію педагогічних працівників України, за-твердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не викону-ють посадових обов’язків, умови колективного договору або за резуль-татами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з робо-ти відповідно до чинного законодавства.

VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником та управлінням освіти і науки Івано-Франківського міськвиконкому.

8.2. Керівництво дошкільним закладом здійснює його завідувач. Керівник дошкільного закладу:

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених За-коном України „Про дошкільну освіту” та забезпечення рівня дошкі-льної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу;
 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

 • діє від імені дошкільного закладу, представляє його в усіх держав-них та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юри-дичними та фізичними особами;

 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами до-шкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисциплін-ни та збереження матеріальної-технічної бази закладу;

 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного за-кладу;

 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контро-лює їх виконання;
 • затверджує штатний розклад за погодженням із засновником (влас-ником) дошкільного закладу;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування ді-тей;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників та посадові інструкції з БЖД за погодженням з профспілковим комітетом;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів роз-витку, виховання і навчання дітей їх віковим, психо-фізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

 • підтримує ініціативу педагогів щодо вдосконалення навчально-ви-ховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів, впровадженні новітніх педагогічних технологій;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх за-мінюють ;
 • щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фі-нансово-господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх заміню-ють.

8.3. Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним закла-дом є педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: завідувач, вихователь-методист, вихователі, вчитель-логопед, практичний психолог, інструктор з фізку-льтури, музичні керівники, медичні працівники. До складу педагогічної ради дошкільного закладу можуть входити голови батьківських коміте-тів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної осві-ти за наявності ліцензії. Запрошеними з правом дорадчого голосу мо-жуть бути представники громадських організацій, педагогічні праців-ники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх за-мінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач дошкільним закладом.

Педагогічна рада закладу:

 • розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному за-кладі та приймає відповідні рішення;

 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних пра-цівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогіч-них працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колек-тиву закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного на-вчального закладу – 70 %, батьків – 30 %.

Термін їх повноважень становить один рік.

Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загаль-ної кількості присутніх.

Загальні збори:

 • приймають Статут, зміни і доповнення;
 • обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлю-ють терміни її повноважень;

 • заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного за-кладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінки шляхом таємного або відкритого голосування;

 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку до-шкільного закладу.

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загаль-них зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкіль-ної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й вико-ристання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і ма-теріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, по-годжує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6. У дошкільному закладі діє піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підпри-ємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забез-печення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада (у складі 7-15 осіб) створюється за рішенням зага-льних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обира-ється шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

 • співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установа-ми, організаціями, дошкільними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному у закладі;
 • сприяння зміцненню матеріально-технічної бази, культурно-спор-тивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;
 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охоро-ну життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
 • організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкіль-ного закладу;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників; всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

 • сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-вихов-ного процесу.

IX. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Відповідно до рішення XLІІ сесії п’ятого демократичного скликання Івано-Франківської міської ради від 04.06.2009 року дошкільному за-кладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові май-данчики, інші матеріальні цінності.

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1. Джерелами формування коштів та майна дошкільного закладу є :

10.1.1. Кошти місцевого бюджету.

10.1.2. Кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповорот-

ної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.

10.1.3. Пасивні доходи.

10.1.4. Кошти або майно, які надходять як компенсація вартості отриманих

державних послуг відповідно до переліку платних послуг, затвердже-

ного Кабінетом Міністрів України.

10.1.5. Дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів,

державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гу-

манітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються таким не-

прибутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів,

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім

дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким не-

прибутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із за-

конодавством, з метою зниження рівня таких цін.

10.2. Дошкільний заклад за погодженням із засновником може:

 • придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
 • отримувати допомогу від підприємств, установ або фізичних осіб;
 • здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із за-конодавством.

10.3. Статистична звітність (форма № 85-К) про діяльність дошкільного на-вчального закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів ви-конавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.

10.5. Доходи дошкільного закладу, що утримується за рахунок бюджету, за-раховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок ) на її ут-римання як неприбуткової організації і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (включаючи фінансування господарської діяльності згідно із статутом), розрахованого та затвер-дженого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

10.6. У разі, коли за наслідками звітного (податкового) року доходи кошто-рису на утримання дошкільного закладу перевищують суму визначе-них кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року.

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є дер-жавна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України, резуль-тати атестації дошкільного навчального закладу оприлюднюються.

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог

щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими

органами виконавчої влади, управлінням освіти і науки Івано-Фран-

ківського міськвиконкому, обласної державної адміністрації.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником дошкільного закла-ду.

XII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ

12.1. Рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію дошкільного за-кладу приймається міською радою.

12.2. Засновник дошкільного закладу не має права безпідставно ліквідувати його, зменшувати в ньому площі території, а також здавати в оренду приміщення (будівлі).

12.3. Реорганізація або ліквідація дошкільного закладу допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) міста або на підставі результатів місцевого референдуму.

12.4. У випадку реорганізації права та обов’язки дошкільного закладу пере-ходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

12.5. У разі ліквідації дошкільного закладу його активи передаються іншій неприбутковій організації або зараховуються до доходу бюджету.

Завідувач дошкільного навчального

закладу № 22 „Світанок”